Tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelma lupaa helpotusta kalastuksen haasteisiin

Rannikkokalastus on pitkään kärsinyt haittaeläinten aiheuttamista saalis- ja pyydysvahingoista, mikä on heikentänyt kotimaisen kalan saatavuutta. Luonnonvarakeskuksen luotsaama tutkimuksen ja kalastajien kumppanuusohjelma pureutuu kalastuksen ongelmiin elinkeinon ja tutkimuksen välisen yhteistyön keinoin.

 

Yhdeksi viime vuonna työnsä aloittaneen innovaatio-ohjelman keskeisimmistä tavoitteista on työn edetessä noussut kalastuksen jatkuvuuden turvaaminen. ”Kalastus on saatava kannattamaan. Haittaeläinongelmaan tarttuminen ja pyydyskehitys ovat aivan tämän työn ytimessä”, toteaa hankkeen koordinaattori Ari Leskelä Luonnonvarakeskuksesta.

 

Pyydyksin ja karkottimin kohti kannattavuutta

 

Haittaeläinongelmaa lähestytään innovaatio-ohjelmassa konkreettisin keinoin. Tulevalla avovesikaudella testataan ja kehitetään aikaisempaa edistyneempiä hyljekarkottimia ja hyljedetektoriratkaisuja rysäpyynnin mahdollistamiseksi. Merimetsojen vaikutuksia kaupalliseen kalastukseen merimetsokolonioiden lähialueilla ja vertailualueilla ohjelma selvittää tapaustutkimuksissa ja kalastajahaastatteluissa.

 

Kalastuksen kärsimiä vahinkoja halutaan vähentää ja sen kannattavuutta kasvattaa myös pyydyskehityksen avulla. Pyydyksiä kehitetään selektiivisempään ja tehokkaampaan suuntaan yhteistyössä kalastajien kanssa. Sekä meri- että sisävesialueen kalastajille järjestettiin alkuvuodesta pyydysideointityöpajoja, joissa esille nousseiden ajatusten pohjalta on aloitettu käytännön pyydyskehitys ja pyydysten testaaminen.

 

Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas pitää hyvänä, että keinoja kotimaisen kalatuotannon pelastamiseksi on lähdetty etsimään laajalla rintamalla. Kehitystyö vaatii kuitenkin yrittäjiltä investointeja ja vie aikaa. ”Etenkin rannikkokalastuksessa tarvitaan nyt nopeita ratkaisuja. On puututtava myös varsinaiseen ongelmaan eli vahinkoeläinkantoja on pienennettävä. Tähän vaaditaan politikoilta rohkeutta. Nyt on kyse kotimaisen kalan, ammattikalastuksen ja kalakantojen tulevaisuudesta.”

 

Vierasainetietokannasta apua päättäjille ja kuluttajille

 

Kalastuksen kannattavuuden lisäksi kumppanuusohjelma keskittyy tutkimuksen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Työkokonaisuuksissa seurataan vesiympäristön tilaa, kehitetään kalanäytekeruita ja pyritään vähentämään ongelmia, joita erilaiset vierasaineet aiheuttavat suomalaisen kalan viennille ja kotimaankaupalle. Alan viestintää ohjelmassa halutaan kehittää siten, että suomalaisen kalan turvallisuus ja terveellisyys pääsevät oikeuksiinsa.

 

Konkreettisena lopputuotteena syntyy kaikille avoin online-tietokanta, joka kerää yhteen nykyisin hajallaan olevan vierasainetiedon ja tarjoilee sen niin viranomaisia, kalastuselinkeinoa kuin kuluttajiakin palvelevassa muodossa.

 

Pitkällä tähtäimellä yksi innovaatio-ohjelman tärkeimmistä päämääristä on Leskelän mukaan alan sisäisten kumppanuuksien rakentaminen. ”Tavoitteenamme on luoda verkostoja, joiden väliset yhteydet säilyvät ja hyödyttävät molempia osapuolia vielä ohjelman päättymisen jälkeenkin.”

 

 

Luonnonvarakeskuksen luotsaama tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma aloitti työnsä keväällä 2017 yhdessä neljän muun kalatalouden innovaatio-ohjelman kanssa. Muut ohjelmat ovat vesiviljelyohjelma, kalatalouden ympäristöohjelma, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen sekä kalatalouden markkinointiohjelma. Ohjelmat ovat osa hallituksen tavoitetta luoda kalataloudesta yli miljardin euron arvoketju vuoteen 2020 mennessä.